Om Nasjonalt cannabisnettverk

Hva er det nasjonale cannabisnettverket?

Det nasjonale cannabisnettverket Norge er et landsdekkende kompetansenettverk for fagfolk som har interesse for fagfeltet, driver rusforebyggende tiltak rettet mot cannabis, eller arbeider med cannabisbrukere med utgangspunkt i HAP – metoden (hasjavvenningsprogrammet til Lundqvist og Ericsson). Nettverket består av fagfolk, både fra kommuner og spesialisthelsetjeneste, som driver rusforebyggende tiltak og med et ønske om å hjelpe ungdom som har fått problemer med cannabisbruk.

Hensikten med kompetansenettverket

  • Å utveksle praktiske og kliniske erfaringer mellom behandlere/behandlingsenheter som arbeider med cannabisavvenning.
  • Gjennom metode og kompetanseutvikling sikre kvaliteten i behandlingsarbeid.
  • oppmuntre og påvirke slik at flere program starter i landet
  • Anordne evaluering og forskning på feltet

Medlemskap

Et krav for medlemskap i nettverket er at man har interesse for fagfeltet, arbeider med eller står i ferd med å begynne med behandlingsarbeid basert på HAP-modellen og vil ta del i og dele erfaringer ut i fra dette arbeidet. Et medlemskap innebærer at du får oppdatert informasjon om hva som skjer i nettverket og hva som skjer både nasjonalt og internasjonalt. Ønsker du å søke om medlemskap (gratis), ta kontakt med Madelene Skårdal

Konferanser og seminarer

Nettverket har siden oppstart i 2005 arrangert 9 nettverkskonferanser med tittel ”UT AV TÅKA”(med Hasjavvenning Kristiansand og CannabisForum Sør som arrangør). Fokus på disse konferansene er kompetanseheving og erfaringsutveksling. Konferansen vender seg til personer innen primær helse- og sosialtjeneste, spesialisthelsetjeneste, fengselsvesen, politi, skole og barneverntjeneste. Dessuten vender seg konferansen til ideelle organisasjoner, politikere og pårørende.

Filmer og behandlingsmateriell

I samarbeid med Hasjavvenning Kristiansand og helsefilm er det blitt produsert 8 undervisningsfilmer i 2013. Hensikten er å skape et bredt kunnskaps- og faktaunderlag for dem som arbeider med denne tematikken i sin arbeidshverdag. Filmene kan brukes både i utdannelsessammenheng og i behandling både i gruppe og individuelt av personer som gjennomgår hasjavvenning.

Utdannelse i Cannabisproblematikk

Universitetet i Agder har siden 2009 tilbudt studium innen cannabismisbruk – forebygging og behandling i samarbeid med Hasjavvenning Kristiansand, ARA Sørlandet Sykehus og Professor Thomas Lundqvist i Lund, Sverige. Studiet som går over et halvår gir 5 studiepoeng. Flere opplysninger finnes på universitetets hjemmeside www.uia.no.

Nettverket tilbyr også opplæring og veiledning til kommuner som er interessert i å ta HAP-programmet i bruk.

Forskning

Nettverket driver klinisk cannabisforskning. Forskningen er styrt fra FoU-avdelingen ved ARA, Sørlandet sykehus. For publikasjoner og prosjekter se http://hasjavvenning.no/

Lokalisering

Tyngdepunktet for cannabiskompetanse og cannabisavvenning finnes i dag i Kristiansand, lokalisert til Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Sørlandet Sykehus, Universitetet i Agder og Hasjavvenning Kristiansand, Kristiansand kommune. Sekretariatet  for nettverket er siden oppstart plassert i Kristiansand kommune.

Nettsiden

Hasjavenning.no er opprettet som et verktøy til bruk for kompetansenettverket for utveksling av erfarings- og kunnskapsbasert praksis og forskning. Nettsiden kan også være nyttig for annen helsepersonell, skolepersonell, brukere, pårørende og andre med interesse for faget.

Ansvarlig redaktør og kontaktperson for nettverket: Madelene Skårdal, e-post: Madelene.Skardal@kristiansand.kommune.no

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv