J. Gabrielsen

J. Gabrielsen har skrevet 27 innlegg for hasjavvenning.no

Vil redde unge hjerner

Unge mennesker cannabis-røyker seg ut av vennekretsen, skolen og arbeidslivet. Seminaret «Ut av tåka 2014» i Kristiansand samler fagfolk fra hele landet som vil redde de unge hjernene.  Det er klare sammenhenger mellom bruk av cannabis og sosial isolering, kutt i skolegang og arbeidsledighet. Brukerne selv er de største tapene, men også for samfunnet er … Les videre

Cannabisbruk fører til at hjernen skrumper

I en nylig publisert artikkel i Schizoprhrenia Bulletin har en forskergruppe ved Northwestern University i Chicago påvist at cannabisbrukere har nedsatt arbeidsminnefunksjon og redusert størrelse på sentrale områder i hjernen, sammenlignet med normale kontroller. Man har gjort både nevropsykologisk testing og undersøkelse av hjernen med magnettomagrafi (MR). I den senere tid har legaliseringsdebatten blitt stadig … Les videre

FELLES ANSVAR – Kriminalforebyggende tiltak i Salten kommune

«Felles ansvar» i Salten er et kriminalforebyggende tiltak som skal koordinere straffereaksjoner rundt den enkelte ungdom som har begått lovbrudd eller som har en atferd som ansees som bekymringsverdig. Gjennom tverrfaglig forpliktende samarbeid, skal den enkelte ungdom få hjelp til å takle sin negative atferd og endre den i retning av konstruktiv virksomhet knyttet til … Les videre

«UT AV TÅKA 2014» – Seminar om cannabis

Seminar 19/2 – Hovedtema for årets seminar: Sosiale konsekvenser av cannabisbruk i forhold til arbeid og skole. «Ut av tåka prisen» introduseres, og prisvinner Hilde Nicolaisen vil holde foredrag om: «Å starte hasjavvenning, i fremgang og motgang» For fullstendig program, informasjon om foredragsholdere se her:Program – Ut av tåka 2014 Erfaringsdag 18/2 – I tilknytning … Les videre

”Cannabis hot mot ungdomar”

Artikkel av  Thomas Lundqvist, Anders Tengström, Fred Nyberg publisert i avisen «Sydsvenskan» 21.11.2013. Aktuella frågor.  Vår förhoppning är att den internationella expertkonferens om cannabis som avslutas idag ger ett tydligt besked till politiker om de stora riskerna med en avslappnad syn på cannabisanvändande. Det skriver forskarna Thomas Lundqvist, Anders Tengström och Fred Nyberg. Röster om de positiva … Les videre

Hasjmisbruk er svært arvelig

Narkotikamisbruk – og særlig cannabismisbruk – er mer arvelig enn tidligere antatt. Oppvekstmiljø og tilgjengelighet er viktig for om man prøver ut narkotika. Noen få av alle som prøver, blir misbrukere. De fleste av disse har en genetisk sårbarhet som de ikke kjenner til på forhånd. Dette kommer fram i en ny stor studie fra … Les videre

Ung voksen og utenfor

Christer Hyggen og Torild Hammer som begge arbeider hos NOVA, er redaktører for en bok som nylig har kommet ut. Boka heter «Ung voksen og utenfor -Mestring og marginalitet på vei til voksenliv», Gyldendal Akademisk 2013. Den er blant annet blitt til som et resultat av midler fra forskningsrådets rusforskningsprogram. De har lagt vekt på å … Les videre

Nye syntetiske rusmidler: Utbredelse, bruk og marked

I EU er bruk av «designerdopet» syntetiske katinoner mer utbredt enn bruken av syntetiske cannabinoider. I Norge har vi liten dokumentasjon på utbredelse og bruk av disse stoffene. Dette kommer fram i en kunnskapsoppsummering som er gjennomført av Anne-Line Bretteville Jensen, Silja Skogstad Tuv  og medarbeidere på henholdvis Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens institutt for rusmiddelforskning … Les videre

Hvem får Ut av tåka-prisen for 2014?

Ut av tåka-prisen til fremme av cannabisforskning ble innstiftet i 2012 og utdelt for første gang i forbindelse med seminaret i februar 2013. Da gikk den til professor Thomas Lundqvist fra  Rågivningsbyrån for narkotikafrågor og Universitetessjukhuset i Lund, Sverige med 260 seminar deltakere tilstede.Vi innbyr nå leserne av nettsiden vår til å komme med forslag … Les videre

«Sjef i eget liv»

Lørdag 14 september arrangeres et åpent oppfølgingsseminar på Universitetet i Agder, Gimlemoen i Kristiansand. Den kjente psykiateren og hypokonderdoktoren Ingvard Wilhelmsen vil forelese om temaet «Sjef i eget liv – Om å ta livet tilbake». Seminaret er åpent for alle og nyttig for pasienter og pårørende fra ARA, psykiatri, brukerorganisasjoner, samarbeidsparter og ansatte. Arrangører er Avdeling … Les videre

Hasjavvenningsarbeid i Fjell kommune

NAV Fjell kommune fikk høsten 2010 tre nye stillinger til rusarbeid på øremerkede midler fra staten. Disse personene startet januar 2011. Hensikten var å bygge kompetanse og kapasitet innen rusarbeidet. I 2011 fikk vi ytterligere fire nye stillinger på øremerkede midler. Alle stillingene ble gjort faste. I dag har vi et rusteam i NAV som … Les videre

85 studenter har deltatt på studiet «Forebygging og behandling av cannabismisbruk»

Studiet forebygging og behandling av cannabismisbruk er etablert på bakgrunn av et samarbeid mellom Hasjavvenning Kristiansand i Kristiansand kommune, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling SSHF og institutt for psykososialt arbeid ved Universitet i Agder. Studiet gir 5 studiepoeng til studentene med universitets/høgskoleutdanning. Studenter med real kompetanse får kursbevis. Studiet har rekrutert fagpersoner med interesse for ungdom … Les videre

GRATULERER – Øistein Kristensen som Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden

19.juni 2013 ble en historisk dag for Sørlandet sykehus og Avdeling for rus – og avhengighetsbehandling. Da ble overlege/forsker Øistein Kristensen dekorert som Ridder  1.klasse av St.Olavs orden – en hedersbevisning fra Kongen utdelt av Fylkesmann Ann-Kristin Olsen. Hun fremhevet at dr. Kristensen er ryddig, romslig og dedikert og har gjort en ekstraordinær og livslang … Les videre

Ny rapport om syntetiske cannabinoider

SIRUS har gitt ut en rapport om bruk og omsetning av syntetiske cannabinoider i Norge. Rådgiverne ved SIRUS Ola Røed Bilgrei og Anne Line Bretteville-Jensen er forfattere. Hovedmaterialet i rapporten er intervjuer med en gruppe personer som selv har erfaring med bruk av syntetiske cannabinoider. Det tillegg gjort observasjoner på utenlandske nettsider som tilbyr salg av syntetiske cannabinoider, … Les videre

Syntetiske cannabinoider kan nå anlyseres i urin

Syntitiske cannabinoider har ikke vært påvisbare ved tradisjonell rusmiddeltesting i urin. Folkehelseinstituttet har kunnet  påvise noen av stoffene i spyttprøver. St. Olavs Sykehus i Trondheim  (Avdeling for klinisk farmakologi) har nå utviklet metoder for påvisning av de ni hyppigst forekommende syntetiske cannabinoider i urin. Les mer om analysemetoden og kontaktinformasjon her  

Hva vet vi om cannabis?

Landets ledende narkotikaforskere har gått sammen om å lage en bok om cannabisens utvikling. Cannabis (hasj og marihuana) er både velkjent og ukjent på samme tid. Det er 50 år siden cannabis ble introdusert her i landet og mange har egne erfaringer med stoffet. Mye har imidlertid forandret seg: mengden av virkestoffer i hasj og marihuana … Les videre

Bevisstgjøringskurs i Kristiansand fengsel

Bevisstgjøringskurs i Kristiansand fengsel ble opprett som et prosjekt i 2009. Målet for kurset er en bevisstgjøring i forhold til eget cannabisbruk og muligheter for endring. Vi har fra 2009 frem til i dag gjennomført elleve bevisstgjøringskurs i Kristiansand fengsel. Alle deltakerne på kursene har vært mannlig innsatte, med et alderspenn fra i begynnelsen av … Les videre

En human ruspolitikk med uakseptable bivirkninger er ikke human

Fra tid til annet dukker det opp innspill i avisene fra folk som ønsker en forandring av norsk narkotikapolitikk. Medlemmer av Venstre har vært spesielt aktive. Ettersom debatten om narkotikapolitikken fortsatt er preget av moralisme, ideologiske skyttergraver og manglende kunnskaper, er det flott med nye stemmer. Å legge om norsk narkotikapolitikk, vil på mange områder … Les videre

København vil oppheve forbudet mot hasj og marihuana

I Danmark var det sommeren 2009 en stor debatt rundt legalisering av hasj, der bystyret ba om å få konkrete forslag om legalisering på bordet. Grunnen var at hasjmarkedet hadde spredd seg over hele byen etter stengingen av Pusher Street i Christiania i 2004, og at det hadde oppstått en bandekrig som var blitt stadig … Les videre

HAP-2: Har hasjavvenning etter HAP-modellen langtidseffekt?

Cannabis (hasj, marihuana, cannabisolje) er det mest brukte illegale rusmiddel i Norge og bidrar bl.a til at ungdom  sliter og faller ut av skolen. Tradisjonelle behandlingsmetoder har vært skuffende. Det svenske hasjavvenningsprogrammet til Lundqvist og Ericsson har vist lovende resultater i enkeltstudier. Programmet er nå tatt i bruk i av stadig flere kommuner i Norge. … Les videre

- -

Arkiv