Nyheter

Ung voksen og utenfor

Christer Hyggen

Christer Hyggen
Foto: NordForsk / Terje Heiestad

Christer Hyggen og Torild Hammer som begge arbeider hos NOVA, er redaktører for en bok som nylig har kommet ut. Boka heter «Ung voksen og utenfor -Mestring og marginalitet på vei til voksenliv», Gyldendal Akademisk 2013. Den er blant annet blitt til som et resultat av midler fra forskningsrådets rusforskningsprogram. De har lagt vekt på å studere den enkeltes totale livssituasjon som blant annet omfatter rusmiddelbruk og psykisk helse.

Perioden som ung voksen preges av store sosiale overganger. Det handler om å flytte hjemmefra og etablere seg i egen bolig, ferdigstille utdanning, etablere seg i arbeidsmarkedet, inngå i kjærlighetsrelasjoner og stifte egen familie. Alle disse overgangene kan framstå som utfordringer for den enkelte.

Torild Hammer

Torild Hammer

Ung voksen og utenfor handler om disse utfordringene. Forfatterne presenterer ny kunnskap og forskning om ungdom som står i fare for å havne utenfor samfunnet og å bli marginalisert. Forskningsbidragene viser også at det å havne utenfor kan få store konsekvenser for den enkeltes livskvalitet og mulighet til selvrealisering, og at marginalisering har store personlige og samfunnsmessige konsekvenser og kostnader.

Boka gir et grunnlag for forståelse av det spesielle med livsfasen som ung voksen, den fasen der man har ett bein i ungdomstida og ett bein i de voksnes verden, med drømmer, forventninger og håp for framtida. Forfatterne håper at boka kan bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og tiltak rettet mot unge voksne i årene som kommer. Boka er skrevet for studenter, forskere og praktikere som arbeider med unge og unge voksne.

Forord og innholdsfortegnelse

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv