Nyheter

GRATULERER – Øistein Kristensen som Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden

Ridder av 1ste klasse av St. Olavs orden Øistein Kristensen

Ridder av 1ste klasse av St. Olavs orden Øistein Kristensen

19.juni 2013 ble en historisk dag for Sørlandet sykehus og Avdeling for rus – og avhengighetsbehandling. Da ble overlege/forsker Øistein Kristensen dekorert som Ridder  1.klasse av St.Olavs orden – en hedersbevisning fra Kongen utdelt av Fylkesmann Ann-Kristin Olsen.
Hun fremhevet at dr. Kristensen er ryddig, romslig og dedikert og har gjort en ekstraordinær og livslang innsats for mennesker med rusproblemer og deres pårørende – som kliniker og forsker.

Mange ville ære og takke han – bl.a. SERAF, Helsedirektoratet, direktør Jan Roger Olsen i SSHF, klinikksjef Oddvar Sæther, Hasjavvenning i Kristiansand v. Geir Ropstad og avdelingsleder Arne T. Bie.

Flere fremhevet hans store kunnskap om rusfeltet samt nysgjerrighet ift å finne årsakssammen-henger og evaluere effekt av behandlingsmetoder.
Han er en svært aktiv pådriver for praksisnær forskning og har evnet å bygge opp landets største forskningsmiljø innen rusfeltet utenfor Oslo.

Direktøren siterte fra ordenens statutter der det heter at ridderordenen utdeles for utøvelse av ”tjeneste for fedrelandet og menneskeheten”. Han fremhevet dr. Kristensen som forbilde, fagperson, pådriver og en som har satt rusmedisin på kartet lokalt og nasjonalt.
Dr. Kristensen har levd etter mottoet:
Uten forskning ingen faglig utvikling. Uten forskning og faglig utvikling – ingen bedring av pasientbehandlingen.
Hans menneskelige kvaliteter som raushet, omsorg, utholdenhet og strategiske evner ble fokusert av flere – og hans evne til å sette pasienter, kollegaer og faget i sentrum fremfor egen innsats ble anskueliggjort ved hans takketale.

Direktør Jan Roger Olsen ga gode ord og blomster

Direktør Jan Roger Olsen ga gode ord og blomster

”Sokrates sa en gang at det er tre ting som kan drive deg: Penger, plikten og æren. I dag må jeg takke for den ære som har tilfalt meg. Dette markerer en stor anerkjennelse av det fagområdet som har stått sentralt i mitt liv i mitt 40-årige virke”.

Under festmiddagen samme kveld ble jubilanten hyllet med flott musikk, gaver og mange taler fra venner, kollegaer og familie.
Det ble en stor dag preget av takknemmelighet for dr. Øistein Kristensens betydelige faglige og menneskelige engasjement og innsats i en mannsalder og håp om fortsatt å kunne øse av denne kilden fremover.

Av: Olaug V. Torset, ARA SSHF
www.avhengighetsbehandling.no

For mer utfyllend omtale- benytt link til SSHFs internettside

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv