Nyheter

Studietur til Århus med hasjavvenning Kristiansand og fengselet 6-8 november 2012

Hovedmålet for turen var onsdagens heldagsmøte med rusomsorgen i Århus kommune. Rusomsorg er et kommunalt ansvar i Danmark, akkurat som i Norge. Vi hadde et møte med ansatte på ”Center for Misbrugsbehandling” hele onsdagen og fikk høre en del om det de driver med.

Center for Misbrugsbehandling v/ Vinnie Thomsen
Senterets brukere melder seg i stor grad selv og trenger hjelp., 95 % av dem gjør dette. Da møter de på døren og blir kartlagt. Deretter tas det avgjørelse på videre oppfølging. De får samtaler med konsulent, gjerne 2-5 samtaler før eventuell behandling iverksettes.

De har en målsetting om rask iverksettelse. Eksempel på dette er at heroinister kan møte mandag og be om hjelp og LAR behandling settes i gang fredag!! Det vi i Norge kaller sidemisbruk fører ikke til stans i behandlingen. Det er ikke interessant for Center for Misbrugsbehandling om det brukes annet, ingen urinprøvetester tas for å avdekke. Det er brukerne selv som må fortelle om dette. Faren ved dette er det derfor brukeren selv som tar. I Norge tas det prøver for å måle metadonverdien i blodet da bruk av andre medikamenter eller stoffer kan være farlig hvis det blir for høye verdier. Dette er en risiko brukeren selv tar i Danmark. Uteblivelser fra avtaler får ikke konsekvenser. I Danmark mener de det viktigste er at de får behandling dersom de vil og ser det nærmest som en følge av misbrukernes liv at de ikke klarer å møte til alle avtaler. Samarbeidet fortsetter dersom de kommer.

Center for Misbrugsbehandling (CfM) har ca 80 ansatte og hvert år er det ca. 1.100 brukere innom. Det er utviklet et samarbeid med Århus arresthus. Ansatte på senteret driver behandling og oppfølging av misbrukere som sitter i varetekt der. Kriminalforsorgen betaler CfM for dette. Når personer er domfelt kan de få behandling dersom de trenger det- behandlingsgaranti. Dette avgjøres av Kriminalforsorgen og behandlerne. Da er det hjemkommunens ansvar å finansiere dette. Målsetningen her er som i Norge, alle skal tilbakeføres til et så normalt liv som mulig uten kriminalitet og misbruk.

Det ble nevnt begreper som er in i tiden; ”Recovery tilgang” – dette er personorientering, personinvolvering, håp og selvbestemmelse som rettesnorer for arbeidet med misbrukerne. Det snakkes om brukerens ”Recovery prosess” og som inneholder stabilisering, re-orientering og re-integrering. Målet er stoffrihet/reduksjon/stabilisering- dette betyr altså at dersom det ikke lykkes å gjøre brukeren stoffri ser man gevinsten av reduksjon eller rett og slett å stanse utviklingen på det nivå misbruket er.

Det ble gitt informasjon om tilbudet til gravide misbrukere. Da iverksettes det straks ressurser. En gravid misbruker man får kunnskap om får et ansvarsgruppemøte innen 8 dager. Ansvaret for dette ligger hos den som oppdager tilstanden – være seg CfM, sykehuset eller helsestasjonen.

Hasjbehandling og hasjgrupper v/ Jakob E. Andersen
I hasjbehandlingen i Århus snakkes det om hasjfrihet, altså ikke nødvendigvis stoffrihet. Det kurset vi fikk informasjon om retter seg mot personer over 18 år som ønsker å slutte med hasj. Det benyttes metoder som individuelle samtaler, gruppeforberedelse og hasjgrupper i arbeidet. Det benyttes akupunktur og massasje noe som tilsvarer hva som benyttes i Norge. Det gjennomføres 12 møter av to timer hver gang. Deltagerne forplikter seg til å overholde felles tidspunkt for når de skal slutte å røyke hasj. De som ikke gjør dette ekskluderes fra gruppa. Gruppene kan være fra 10-14 stk. Foregår som regel på ettermiddager fra 15 til 17.

Hasjbevisstgjøring på videregående skoler v/ Helle Ditlev
Hasjinformasjon foregår på videregående skole i regi av CfM. De reiser ut og har infomøter på skolene. Dette gjøres for å forebygge at ungdommer dropper ut av skolen som følge av hasjmisbruk. Dette er i Danmark betegnet som undervisning og ikke behandling fordi personer under 18 år ikke kan gå i behandling uten at foresatte konsulteres og involveres. Dermed kan man få med flere siden man slipper å avsløre et eventuelt bruk for foreldre. Denne formen har 9 gruppemøter.

Behandling av innsatte og domfelte v/ Erik Fisher- Larsen
Siden 2007 har innsatte i Danmark hatt behandlingsgaranti. Denne garantien er avhengig av at den innsatte selv ønsker behandling og at han finnes egnet til å motta behandling. I praksis får så godt som alle innsatte som ønsker det selv behandling i en eller annen form. Alle fengsler har rusbehandlingsavdelinger. Behandlere er innleide tjenester i fengslene. For å kunne få behandling må den domfelte ha minst 3 måneder igjen av soningen.

Ungdomscenteret i Århus v/ Psykolog Kurt Vadgaard
Ungdomscenteret i Århus har ansvaret for personer i gruppen under 18 år. Unge har også en slags behandlingsgaranti. Denne iverksettes dersom den unge søker rådgivning for sitt misbruk ved ungdomscenteret og en finner behov for behandling. Da skal behandlingen være iverksatt innen 14 dager. Det benyttes metoder for å kartlegge behovet. Scores det på tilstrekkelig mange punkter i kartleggingen skal behandling settes i gang. I Århus kommune er det policy i forhold til unge misbrukere om at ”den som ser et problem har et medansvar for å løse det”.

Av de unge misbrukerne ser man at 70 % også har et psykiatrisk behandlingsbehov i tillegg til rusbehandlingen. Det viser seg at vanlige funn er at ungdommene mangler evne til å beherske følelser, utsette behov, forplikte seg stabilt, å like andre over tid og erkjenne egen rolle og ansvar i konflikter. Dette kalles for følelsesskadde ungdommer. Funn i arbeidet med unge rusmisbrukere viser at alkohol er utbredt og et stort problem. Vider viser situasjonen at de unge er i en særstilling for behandlerne og dette kompliserer arbeidet og krever kompetanse på dette.

”De unge er mer unge enn de er misbrukere”

”For de unge gir bruk av rusmidler mening”

”Unges motivasjon for endring er ALLTID ambivalent”

”Den største risikoen ved unges rusmisbruk er tap av læringsprosess”

Dette er sitater fra arbeidet med unge i Århus. Dette stiller krav til at behandlerne må være bevisst egen rolle. I behandlingen av unge må behandleren kunne ha evne til å redusere sin egen betydning og relasjon til misbrukeren og heller bygge opp betydningen av den unges relasjon til egne foresatte/foreldre/nettverk. Dette er utfordrende og noe alle behandlere må bevisstgjøres på.

Oppsummert av:
Frank M.T. Johansen
fengselsleder

Diskusjon

Det er stengt for kommentarer.

- -

Arkiv